We are Anatomy Medicine Chula! The Untold History of the Department We are Anatomy Medicine Chula! The Untold History of the Department

พิธีอาจาริยปูชา 2558

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับนิสิตแพทย์ปี 2 ได้ร่วมทำพิธีอาจาริยปูชา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอขมาร่างท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์

โดยได้มีการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระเช้า ร่วมกับญาติท่านอาจารย์ใหญ่ เพื่อเป็นการอุทิศแด่ท่านอาจารย์ใหญ่ และได้มีการขอขมากับร่างท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 aj58

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 11 ตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 022564000, 022564183, 022564662

แฟกซ์: 022524963

Facebook Image
Saturday the 18th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.