ผศ.ดร.นพ. อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์        

Amornpun Sereemaspun, M.D., Ph.D.

Assistant Professor

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: 

 

การศึกษา / Education

2000: พ.บ., ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2005: Ph.D. inHuman Molecular BiologyJichi Medical School, Japan

 

สิทธิบัตร / Patents

ชุดตรวจวิเคราะห์โรคฉี่หนูที่มีส่วนประกอบของอนุภาคทองคำ ขนาดนาโนเมตร และกรรมวิธีการเตรียม

เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  901004649    ผู้ประดิษฐ์  อ.นพ.อมรพันธุ์  เสรีมาศพันธุ์ ยื่นคำขอ  16 ตุลาคม 2552

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.