รศ. ดร. พูลลาภ ชีพสุนทร        

 

Poonlarp Cheepsoonthorn, Ph.D.

 

Associate Professor

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

 

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

 

การศึกษา / Education

 

1990: วท.บ. สัตววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

1992: วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กายวิภาคศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2002: Ph.D. in NeurosciencePennsylvania State University, College of Medicine, Pennsylvania, USA

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.