รศ.ดร.พญ. วินิดา บัณฑิต        

Vinida  Bundit, M.D., Ph.D.

Associate Professor

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์ ห้อง 1142

โทรศัพท์ 02- 2564281

Email: 

การศึกษา / Education

1968: พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย       

1969: ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1970: ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1980: Ph.D. (Anatomy), University of California, San Francisco Medical Center, San Francisco, USA

ผลงานตีพิมพ์/ Publications

1.  วินิดา บัณฑิต, สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, ภาวะพร่องน้ำตาลในเลือดและภาวะเม็ดเลือดแดงมาก เกิดร่วมกับมะเร็งของตับ (Hypoglycemia and Erythrocytosis associated with hepatoma), Journal of the MedicalAssociation of Thailand, Vol.55, No.2     Feb.1972, pp.110 -115

2.  Bundit, V and Wissig SL.,"Surgical  Exposure Induces Formation of an Arteriovenous Permeability Gradient for Macromolecules in the Microcirculationof Muscle."  Microvascular Research, 1986, 31(2), 235-249

หนังสือ / Books

ตำราวิชาการประกอบการสอนงานโดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูป e-book as Synopsis of Histology : Organ-Systems  in English and Colour pictures and diagrams, 2012- present, in CAI unit of Faculty of Medicine, Chlulalongkorn Univrsity. 

  1. Chapter 1: Integumentary system,29 pages.
  2. Chapter 2: Immune  Lymphoid  organs system , 30pages
  3. Chapter 3: Respiratory System, 22pages
  4. Chapter 4: Cardiovascular System, 36 pages
  5. Chapter 5: The Digestive System, 57 pages
  6. Chapter 6: The Extramural Glands of  the Digestive tract, 33 pages    
Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.