อ.นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์        

CHOOKIET  CHALERMPANPIPAT

Lecturer

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: 

 

การศึกษา / Education

1989: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1995: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.