ศ.พญ.ดร. วิไล ชินธเนศ        

 

Vilai Chentanez, M.D., Ph.D.

 

Professor

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

 

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

 

Email: 

 

การศึกษา / Education

 

1972: วท.บ. วิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

1974: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

1982: ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลงานตีพิมพ์/ Publications

 

            1.    Rojviroj V, Vongdokmai   R , Sitthi-amorn  C.   Rate of disappearance of molecules of morphine from the central nervous system and other organs.  A priliminary study. Chula Med J.1980, Nov; 24(6): 551-565

 

            2.    Chentanez  T, Guanpitak S, Chentanez V , Usanavarong S , Komonphunporn O.  Relative growth of shell and muscle and  positional change of muscle scars during shell growth of green muscle, Perna viridis L.J.Sci.Thailand 1982, 8: 33-51

 

            3.   Chentanez T , Huggins SE , Chentanez  V.  Allometric relationship of the Siamese crocodile, Crococylus siamensis.J.  Sci.Soc. Thailand 1982, 9: 5-26

 

            4.  Chentanez T, Chentanez V.  Factors that may control specificity of neuron interconnections. Songklanakarin J.Sci. Technol.1984, Oct-Dec; 6(4): 403-411

 

            5.  Chentanez T , Chentanez V , Kuanpitak  S , Chokechaisuwan K. Analysis  of  Nail  growth rate as weight increment/unit   time  and  nail morphometry of finger and toes of Thais, Songklanakarin J. Sci.Technol.1985, April-Jun; 7(2):195-204.

 

            6.   Chentanez  T, Chentanez V, Kuanpitak  S, Chokechaisuwan K. Relationship between flattened nail width and nail growth rate and comments on morphology of long term wearing nails. Songklanakarin J.Sci.Technol.1985, Jul-Sep; 7(3): 283-286

 

            7.   Chentanez T, Glinsukon T, Patchimasiri V, Klongprakit C, Chentanez V.   Effects of Aflatoxin B1 given to preganant rats during early or late gestation periods on behavior and brain of their offsprings at various ages. Kasetsart Veterinarians. 1985, Oct; 6(3): 147-158

 

            8.   Sreesai M, Kaweewongprasert S, Chentanez V.  A study of the circle of Willis in 62 cadavers.Chula Med J.1985, Feb; 29(2): 213-225

 

            9.  Chentanez V, Kaweewongprasert S, Thunvarachorn P, Punrut N. Position of greater palatine foremens length and direction of greater palatine cannals : anatomy study of 120 adult human skulls. Chula Med J. 1985, Nov; 29(11): 1187-1197

 

            10.  Chentanez V , Kotchabhakdi N.  Anatomical connections of the fastigial nucleus and other brainstem motor nuclei : A study by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase in the cat. Chula Med J. 1986, Apr; 30(46): 345-354  

 

            11.  Sudsuang R, Kotheeranurak C, Siriviriyakul P, Chentanez V. Effect of monosodium glutamate on development of mouse  cortical barrels.J Med Ass.Thailand 1986, Feb; 69(2) :88-95

 

            12.  Chentanez  T , Chentanez V , Glinsukon T , Patchimasiri V. Behavioural  change in rats treated with aflatoxin B1. Res.Commun. Psychol.Psychiat.B 1986, 11(2-3): 79-86

 

            13.  Chentanez T, Glinsukon T, Patchimasiri V, Klongprakit C, Chentanez V.  The effects of Aflatoxin B1 given to pregant  rats  on  the  liver,  brain  and the behaviour of their offspring. Nutr.Rep.Int.1986, 34(3) :379-385

            14.  Piravej  N, Chintanez V.  Anatomic Studies of Cortical Branches of Middle Cerebral Artery in 2 Selected Cortical regions.  Thai J surg. 1986, Sept; 7(3): 73-76

            15.  Chentanez V , Chentanez T.  Brain transplants.Chula Med J. 1987, Jun; 31(6) : 495-500

            16.  Chentanez T, Glinsukon T, Chaunchiyakul R, Thanesniratsai R. Chentanez V. Chronic effects of thinner inhalation on the finger tapping and counting speed. Thai J. Toxicology. 1987(3): 22-30

 

17.   Chentanez T,  Cherdrungsi P, Glinsukon T, Chentanez V. Effects of chronic lac0uer thinner inhalation on the  open-field behaviors and pain reaction time in rats. Res.Comm.Subst.Abuse. 1988, 9(3-4):235-241

 

18.    Chentanez V , Punturatona N , Looprayoon E , Tansatit T,  Changsup B.  A study of the vertebrobasilar system in 50  brain specimens. Chula Med J. 1988, Sep; 32(9): 793-802

 

            19.   Chentanez  V, Sudsuang R ,  Veluvan K.   Phuwapanich  S.   Effect  of  Buddist  meditation  on  serum  cortisol  level,  cardiovascular  functions,  respiratory  function,  and reactions  time,  Chula  Med  J. 1988,  Dec; 32(12):1069-1078

 

            20.    Tansatit T , Loorprayoon E , Chentanez V.   Anatomical variations of the median nerve in the carpal tunnels.  Chula Med J. 1989, Oct; 33(10): 739-751

 

            21.    Werawong C , Sudsuang R , Dhumma-Upakorn P , Chentanez V. Roles of epithelium and temperature on the activity of Chicken bronchial smooth muscle. Chula Med J. 1989, Oct; 33(10): 753-765  

 

            22.   Punrut N , Tansatit T , Chentanez V , Naweechareon P.  The anatomical relationship between the external laryngeal nerve and the superior thyroid artery in the region of the superior thyroid pole. Chula Med.J. 1990, 34(7):  509-520

 

            23.   Chentanez V, Kotchabhakdi N.    Role of fastigial nucleus in the control of grooming behaviour in the cat.Chula Med.J. 1991 Jan; 35(1): 17-26

 

            24.   Sudsuang R, Chentanez V, Veluvan K.   Effect of Buddhist  Mediatation on Serum Cortisol and Total Protein levels,  Blood Pressure, Pulse Rate, Lung Volume and Reaction Time. Physiology Behavior 1991; 50:543-548

 

            25.   Chentanez V, Tansatit T, Sangkae J.   Anatomical localization of interneurons projecting to spinocerebellar tract cells in guinea pigs: a study of retrograde transneuronal transport of WGA-HRP. Chula Med J. 1993 Apr; 37(4):249-258

 

            26.   Tansatit T, Chentanez V.  Variation of branches of the subclavian artery in Thai Chula Med J. 1994 Apr, 38(4):   189-207

 

            27.  Apichitruengdej U, Chentanez V, Anomalies of the subclavian artery and auperior vena cava : Aberrant right subclavian artery and double superior vena cavae. Chula Med J.1995   May; 39(5) 337-349

 

            28.  Chentanez V, Raiwa V, Sreesai M, Saardsud W.   Effects of Infra-Red Lasers on denervated muscle: A preliminary study in the rats. Chula Med J 1996 Nov; 40(11):921-932

 

29.  Chentanez V, Chittmittrapap  S,  Kasantikul  V.   Modification of the  Acetylcholinesterase (AchE)  Staining  Method  in  Hirschsprung’s  Disease. J  Med Assoc Thai 2000  Sept; 83(9):1101-1104

30.  Chentanez V, Chittmittrapap  S,  Cheepsoonthorn P,  Agthong  S. New Classification  of Histochemical  Staining  Patterns  of  Acetylcholinesterase  Activity  in  Rectal  Suction  Biopsy  in Hirschsprung’s  Disease.  J Med  Assoc  Thai 2000  Oct; 83(10):1196-1201

 

            31. Chentanez V, Sanguanrungsinigul S, panyasawad N. Effects of Ganglioside on Paclitaxel (Taxol) Induced Neuropathy in Rats. J Med Assoc Thai 2003 May; 86(5); 449-456

 

            32. Agthong S, Huanmanop T, Chentanez V. Anatomical variations of the supraorbital , infraorbital and mental foraminal related to gender and side. J Oral Maxillofac Surg. 2005 Jun; 63(6): 800-4.

 

            33. Chentanez V, Cha-Oumphol P, Kaewsma A, Agthong S, Huanmanop T. Accuracy of the three-window sampling method in morphometric analysis of human sural nerve. J Neurosci Methods. 2006 Oct 15;157(1):154-7

 

            34.  Chentanez V, Cha-Oumphol P, Kaewsema A, Agthong S, Huanmanop T. Morphometric data of normal sural nerve in Thai adults. J Med Assoc Thai. 2006 May; 89(5): 670-4.

 

            35.  Agthong S, Kaewsema A, Tanomsridejchai N, Chentanez V. Activation of  MAPK ERK in peripheral nerve after injury. BMC Neurosci. 2006 Jun 8; 7:45.

 

             36.  Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Surgical anatomy of fissures and foramina in the orbits of Thai adults. J Med Assoc Thai. 2007 Nov;90(11):2383-91.

 

             37.  Huanmanop T, Agthong S, Luengchawapong K, Sasiwongpakdee T, Burapasomboon P, Chentanez V.  Anatomic characteristics and surgical implications of the superficial radial nerve. J Med Assoc Thai. 2007 Jul; 90(7): 1423-9.

 

            38. Agthong S, Huanmanop T, Sasivongsbhakdi T, Ruenkhwan K, Piyawacharapun A, Chentanez V. Anatomy of the superficial peroneal nerve related to the harvesting for nerve graft. Surg Radiol Anat. 2008 Mar; 30 (2) 145-8. Epub 2008 Jan 9.

 

            39. Agthong S, Chentanez V, Koonam J, Kaewsema A. Comparable morphometric data of pathological nerve obtained using the three-window sampling method and total fiber quantification. Microsc Res Tech. 2008 Aug; 71 (8): 585-7.

 

            40. Doklamyai P, Agthong S, Chentanez V, Huamanop T, Amarase C, Surunchupakorn P, Yotnuengnit P. Anatomy of the lateral femoral cutaneous nerve related to inguinal ligament, adjacent bony landmarks, and femoral artery. Clin Anat. 2008 Nov; 21 (8): 769-74.

 

            41. Chentanez V, Thanomsridejchai N, Duangmardphon N, Agthong S, Kaewsema A, Huanmanop T, Maneesri S. Ganglioside GM1 (porcine) ameliorates paclitaxel-induced neuropathy in rats. J Med Assoc Thai. 2009 Jan; 92 (1): 50-7.

 

42.  Wongtawatchai T, Agthong S, Kaewsema A, Chentanez V.  Sex- related differences in Cisplatin – induced neuropathy in rats. J Med Assoc Thai. Nov; 92(11): 1485-91

 

            43.   Agthong S, Koonam J, Kaewsema A, Chentanez V. Inhibition of MAPK ERK impairs axonal regeneration without an effect on neuronal loss after nerve injury. Neurol Res. 2009 Dec; 31(10): 1068-74

 

            44.  Chentanez V , Agthong S, Huanmanop T, Pairoh S, Kaewsema A. Morphometric analysis of the human superficial radial nerve. Anat Sci Int. 2010 Feb 4. [Epub ahead of print]

 

            45.   Weerapant E, Bunaprasert T, Chokrungvaranont P, Chentanez V. Anatomy of the facial nerve branching patterns, the marginal mandibular branch and its extraparotid ramification in relation to the lateral palpebral line. Asian Biomed. 2010 Aug; 4(4): 603-08                                              

 

46.  Wongkerdsook W, Agthong S, Amarase C, Yotnuengnit P, Huanmanop T, Chentanez V. Anatomy of the lateral antebrachial cutaneous nerve in relation to the lateral epicondyle and cephalic vein. Clin Anat 2011 Jan; 24(1):56-61. doi:10.1002/ca.21067. Epub 2010

 

47.  Wongtawatchai T, Agthong S, Kaewsama A, ChentaneZ V. Altered phosphorylation of mitogen activated protein kinases in dorsal root ganglia and sciatic nerve of rats with cisplatin –induced neuropathy. Asian Biomed 2012 June; 6(3): 397-411              

48.  Agthong S, Kaewsema A, Chentanez V. Inhibition of p38 MAPK reduces loss of primary sensory neurons after nerve transaction. Neurol Res 2012 Sep, 34(7) 714-20

 

49.  Tothonglor A, Agthong S, Huanmanop T, Chentanez V. Sartorial branch of saphenous nerve: Anatomical relationship with bony landmarks and great saphenous vein. Int J Morphor 2013 June; 31(2):432-437

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ/ Insignia and Awards

 

     1.  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย         พ.ศ.2526

 

     2.  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย       พ.ศ.2531

 

     3.  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก       พ.ศ.2535

 

     4.  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย      พ.ศ.2538

 

     5.  ประถมาภรณ์ช้างเผือก       พ.ศ.2541

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.