ข่าวสารภาควิชา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางกายวิภาคศาสตร์ ในการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ของสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรัตถ์ อัศวกิจวิรี และนายจิรกิตต์ กิตติภัสสร 
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ และนายรฐนนท์ ลี้วงศกร

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 11 ตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 022564000, 022564183, 022564662

แฟกซ์: 022524963

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.