งานวิจัย

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มีห้องปฏิบัติการในกลุ่มงานวิจัยดังต่อไปนี้

 

ห้องปฏิบัติการ

1. CE/RU

-ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์

 

-หน่วยปฏิบัติการวิจัยเส้นประสาท

 

Research:

 

1.Molecular biology of peripheral nerve injury
2.Molecular biology of peripheral neuropathy
 

 

Service:

 

1.Diagnosis of Hirschsprung’s disease by acetylcholinesterasehistochemistry in the rectal suction biopsy
2.Diagnosis of peripheral neuropathies by semithin section of nerve biopsy
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์คลินิก

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. ห้องปฏิบัติการพันธุกรรมของมนุษย์

 

Service:

 

Diagnosis of chromosomal abnormalities from amniotic fluid, placenta, blood, bone marrow.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4. ห้องปฏิบัติการเซลล์เกลีย

 

5. ห้องปฏิบัติการนาโนชีวเวชศาสตร์

 

Research:

 

Metal nanoparticle interaction with human cells

 

Gold nanoparticle application for sensitivity enhancement of diagnostic test strip

 

Nanopolymer for transdermal drug delivery system
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
งานวิจัยในสาขาอื่นๆของอาจารย์ในภาควิชา:
 
- GI Endoscopy
 
 
 
- Mathematical Modeling of microcirculation in organs (In cooperative with BME Chula)
 
 
 
 
 
- Histology and Cell Biology
 
 
 

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 11 ตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 022564000, 022564183, 022564662

แฟกซ์: 022524963

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.