บุคลากร

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ มีชัย ศรีใส

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวินิดา บัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร. ชินวร พรหมชัยนันท์

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง วิไล ชินธเนศ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันวา ตันสถิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนตกานต์ ตันสถิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร

อาจารย์ นายแพทย์ ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิทธิพร แอกทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนศิลป์ หวลมานพ

อาจารย์ นายแพทย์ พรเทพ อังศุวัชรากร

อาจารย์ ดร. นายแพทย์ กฤษฎา เหลืองชวพงศ์

อาจารย์ ดร. เดภิชา จินดาทิพย์

อาจารย์ แพทย์หญิง ฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 11 ตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 022564000, 022564183, 022564662

แฟกซ์: 022524963

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.