รศ. ชินวร พรหมชัยนันท์        

Chinvorn  Promchainant, M.S.

Associate Professor

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

 

การศึกษา / Education

1969: สัตวแพทยบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1971วท.ม. พยาธิวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.