อาจารย์

หัวหน้าภาควิชา

 

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

 

อาจารย์พิเศษ

 

         

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส    รศ.ดร.พญ.วินิดา บัณฑิต          รศ.ชินวร พรหมชัยนันท์

 

อาจารย์ประจำ

 

           

ศ.ดร.พญ.วิไล ชินธเนศ             รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์          ผศ.ดร.พญ.มนตกานต์ ตันสถิตย์      

 

            

รศ.ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร         อ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์   รศ.ดร.นพ.สิทธิพร แอกทอง    

 

            

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์   อ.นพ.ธนศิลป์ หวลมานพ        อ.นพ.พรเทพ อังศุวัชรากร       

 

        

อ.ดร.นพ.กฤษฎา เหลืองชวพงศ์    อ.ดร.เดภิชา จินดาทิพย์          อ.พญ.ฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์

 

แพทย์ใช้ทุน

 

        

อ.นพ.ธนัท ทับเที่ยง                 อ.นพ.พิชญ์พงศ์ พูลผล            อ.นพ.สรนัฐ ทวีบูรณ์

 

        

อ.นพ.ปรีชาพล อุดมชัยสกุล        อ.นพ.พีรดนย์ จารุปรัชญ์         อ.นพ.ศรัญย์ เสรีวัฒนวุฒิ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 11 ตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 022564000, 022564183, 022564662

แฟกซ์: 022524963

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.