เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ธุรการ:

        

คุณวาสนา ทองสุทธิ                             คุณกมลรัตน์ ยอดใส                        คุณสุนันท์ ทองมาก

    

คุณถาวร เพชรอุดม                              คุณประวิทย์ อภินันท์ธรรม

 

เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ:

        

คุณสุภาพ อรุณพันธุ์                              คุณอทิตยา แก้วเสมา                         คุณพิกุล มณีโชติ

        

คุณวนิดา บัวสอน                                 คุณประกาศิต รัตนตันหยง                   คุณวลัยวรรณ คงนาค

    

คุณกิตติพรพรรณ กระจกภาพ                    คุณวีรชัย คงวัน

 

เจ้าหน้าที่ทั่วไป:

        

คุณดุรงค์ฤทธิ์ สว่างเนตร                         คุณธนารักษ์ นะตะ                       คุณมนตรี กล่อมสุริวงศ์

        

คุณสถาพร บุญกนิษฐ์                           คุณสมเกียรติ โพธิ์นิ่มแดง                 คุณศรีสวัสดิ์ ยอมประยูร

        

คุณพินิจ จันพวง                                   คุณอานพ มีไม้ดี                              คุณอนุวัฒน์ รอดเอี่ยม

        

คุณเอกรัฐ ผลสุขขา                              คุณอิทธิณัฐ คงชาวนา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 11 ตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 022564000, 022564183, 022564662

แฟกซ์: 022524963

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.