ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

Apiwat Mutirangura, M.D., Ph.D.

Professor

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ห้อง 713 ตึกแพทยพัฒน์

Email: 

  

การศึกษา / Education

1987: .., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1993:Ph.D. in Human Molecular and Genetics, Baylor College of Medicine, Houston Texas, USA 

หน่วยวิจัย / Research Center

Center of Excellence in Molecular Genetics of Cancer and Human Diseases

งานวิจัยที่สนใจ / Research Interests

Epigenetics, Epigenomics and Computational Biology

ผลงานตีพิมพ์ / Publications

1. Epigenomic roles of repetitive sequences

1.1    Chalitchagorn K, Shuangshoti S, Hourpai N, Kongruttanachok N, Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Voravud N, Sriuranpong V, Mutirangura A: Distinctive pattern of LINE-1 methylation level in normal tissues and the association with carcinogenesis. Oncogene 2004, 23:8841-8846.

1.2    Pornthanakasem W, Mutirangura A: Line-1 insertion dimorphorisms indentification by PCR. Biotechniques 2004, 37:750-+.

1.3    Mutirangura A: Quantitative PCR analysis for methylation level of genome: clinical implications in cancer. Asian Biomedicine 2007, 1:121-128.

1.4    Shuangshoti S, Hourpai N, Pulmsuk U, Mutirangura A: Line-1 hypomethylation in multistage carcinogenesis of the uterine cervix. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2007, 8:307-309.

1.5    Tangkijvanich P, Hourpai N, Rattanatanyong P, Wisedopas N, Mahachai V, Mutirangura A: Serum LINE-1 hypomethylation as a potential prognostic marker for hepatocellular carcinoma. Clinica Chimica Acta 2007, 379:127-133.

1.7    Mutirangura A: Methylation status of endogenous DNA double strand breaks: possible connection between genomic hypomethylation and instability. Asian Biomedicine 2008, 2:445-449.

1.8    Pattamadilok J, Huapai N, Rattanatanyong P, Vasurattana A, Triratanachat S, Tresukosol D, Mutirangura A: LINE-1 hypomethylation level as a potential prognostic factor for epithelial ovarian cancer. International Journal of Gynecological Cancer 2008, 18:711-717.

1.9    Phokaew C, Kowudtitham S, Subbalekha K, Shuangshoti S, Mutirangura A: LINE-1 methylation patterns of different loci in normal and cancerous cells. Nucleic Acids Research 2008, 36:5704-5712.

1.10  Subbalekha K, Pimkhaokham A, Pavasant P, Chindavijak S, Phokaew C, Shuangshoti S, Matangkasombut O, Mutirangura A: Detection of LINE-1s hypomethylation in oral rinses of oral squamous cell carcinoma patients. Oral Oncology 2009, 45:184-191.

1.11  Jintaridth P, Mutirangura A: Distinctive patterns of age-dependent hypomethylation in interspersed repetitive sequences. Physiological Genomics 2010, 41:194-200.

1.12  Kitkumthorn N, Mutirangura A: LINE-1 methylation difference between ameloblastoma and keratocystic odontogenic tumor. Oral Diseases 2010, 16:286-291.

1.13  Aporntewan C, Phokaew C, Piriyapongsa J, Ngamphiw C, Ittiwut C, Tongsima S, Mutirangura A: Hypomethylation of Intragenic LINE-1 Represses Transcription in Cancer Cells through AGO2. Plos One 2011, 6 (3): e17934.

1.14  Iramaneerat K, Rattanatunyong P, Khemapech N, Triratanachat S, Mutirangura A: HERV-K Hypomethylation in Ovarian Clear Cell Carcinoma Is Associated With a Poor Prognosis and Platinum Resistance. International Journal of Gynecological Cancer 2011, 21:51-57.

1.15  Nakkuntod J, Avihingsanon Y, Mutirangura A, Hirankarn N: Hypomethylation of LINE-1 but not Alu in lymphocyte subsets of systemic lupus erythematosus patients. Clinica Chimica Acta 2011, 412:1457-1461.

1.16  Kitkumthorn N, Mutirangura A: Long interspersed nuclear element-1 hypomethylation in cancer: biology and clinical applications. Clinical epigenetics 2011, 2:315-330.

1.17  Kitkumthorn N, Tuangsintanakul T, Rattanatanyong P, Tiwawech D, Mutirangura A: LINE-1 methylation in the peripheral blood mononuclear cells of cancer patients. Clinica Chimica Acta 2012, 413:869-874.

1.18 Patchsung M, Boonla C, Amnattrakul P, Dissayabutra T, Mutirangura A, Tosukhowong P: Long Interspersed Nuclear Element-1 Hypomethylation and Oxidative Stress: Correlation and Bladder Cancer Diagnostic Potential. Plos One 2012, 7(5): e37009.

1.19 Wangsri S, Subbalekha K, Kitkumthorn N, Mutirangura A: Patterns and Possible Roles of LINE-1 Methylation Changes in Smoke-Exposed EpitheliaPLoS One7(9):e45292.

1.20  Khowutthitham S, Ngamphiw C, Wanichnopparat W, Suwanwongse K, Tongsima S, Aporntewan C, Mutirangura A: Intragenic long interspersed element-1 sequences promote promoter hypermethylation in lung adenocarcinoma, multiple myeloma and prostate cancerGenes & Genomics 2012, 34(5):517-528.

1.21  Kitkumthorn N, Keelawat S, Rattanatanyong P, Mutirangura A: LINE-1 and Alu Methylation Patterns in Lymph Node Metastases of Head and Neck CancersAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012, 13(9):4469-4475.

1.21  Nakkuntod J, Sukkapan P, Avihingsanon Y, Mutirangura A, Hirankarn N: DNA methylation of human endogenous retrovirus in systemic lupus erythematosusJ Hum Genet. 2013, 58(5):241-9.

1.22 Nopavichai C, Sanpawat A, Kantabandit P, Mutirangura A, Shuangshoti S: Changes in LINE-1 methylation level in cancers during metastasisAsian Biomedicine 2012, 6(2):307-312.

1.23  Sirivanichsuntorn P, Keelawat S, Danuthai K, Mutirangura A, Subbalekha K, Kitkumthorn N: LINE-1 and Alu hypomethylation in mucoepidermoid carcinomaBMC Clin Pathol13(1):10.

1.24  Yooyongsatit S, Ruchusatsawat K, Supiyaphun P, Noppakun N, Mutirangura A, Wongpiyabovorn J: Alterations in the LINE-1 methylation pattern in patients with lichen simplex chronicusAsian Pac J Allergy Immunol31(1):51-57.

1.25  Wanichnopparat W, Suwanwongse K, Pin-On P, Aporntewan C, Mutirangura A: Genes associated with the cis-regulatory functions of intragenic LINE-1 elementsBMC Genomics14:205.

1.26.  Jintaridth P, Tungtrongchitr R, Preutthipan S, Mutirangura A. Hypomethylation of Alu elements in post-menopausal women with osteoporosis. PlosOne 8(8): e70386

1.27 Puttipanyalears C, Subbalekha K, Mutirangura A, Kitkumthorn N. Alu hypomethylation in smoke-exposed epithelia and oral squamous carcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(9):5495-501.

1.28 Senthong A, Kitkumthorn N, Rattanatanyong P, Khemapech N, Triratanachart S, Mutirangura A. Differences in LINE-1 Methylation Between Endometriotic Ovarian Cyst and Endometriosis-Associated Ovarian Cancer. Int J Gynecol Cancer. 2014 Jan;24(1):36-42.

1.29 Aporntewan C, Pin-on P, Chaiyaratana N, Pongpanich M, Boonyaratanakornkit V, Mutirangura A. Upstream Mononucleotide A-repeats Play a Cis-regulatory role in Mammals through the DICER1 and Ago Proteins Nucleic Acids Res. 2013 Oct;41(19):8872-85.119.

2. Epigenetic roles of endogenous DNA double strand breaks

2.1    Pornthanakasem W, Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Suyarnsestakorn C, Sanghangthum T, Oonsiri S, Ponyeam W, Thanasupawat T, Matangkasombut O, Mutirangura A: LINE-1 methylation status of endogenous DNA double-strand breaks. Nucleic Acids Research 2008, 36:3667-3675.

2.2    Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Thongnak A, Ponyeam W, Rattanatanyong P, Pornthanakasem W, Mutirangura A: Research Replication independent DNA double-strand break retention may prevent genomic instability. Molecular Cancer 2010, 9.

2.3    Thongsroy J, Matangkasombut O, Thongnak A, Rattanatanyong P, Jirawatnotai S, Mutirangura A.Replication-Independent Endogenous DNA Double-Strand Breaks in Saccharomyces cerevisiae model. PLoS One. 2013 Aug 19;8(8):e72706.

3. Computational biology in medicine

3.1    Aporntewan C, Mutirangura A: Connection up- and down-regulation expression analysis of microarrays (CU-DREAM): a physiogenomic discovery tool. Asian Biomedicine 2011, 5:257-262.

3.2    Termglinchan V, Wanichnopparat W, Suwanwongse K, Teeyapant C, Chatpermporn K, Leerunyakul K, Chuadpia K, Sirimaneethum O, Wijitworawong P, Mutirangura W et alCandidate cancer-targeting agents identified by expression-profiling arraysOnco Targets Ther6:447-458.

4. Nasopharyngeal carcinoma and viral associated cancers

4.1    Mutirangura A, Pornthanakasem W, Theamboonlers A, Sriuranpong V, Lertsanguansinchi P, Yenrudi S, Voravud N, Supiyaphun P, Poovorawan Y: Epstein-Barr viral DNA in serum of patients with nasopharyngeal carcinoma. Clinical Cancer Research 1998, 4:665-669.

4.2    Mutirangura A, Tanunyutthawongese C, Pornthanakasem W, Kerekhanjanarong V, Sriuranpong V, Yenrudi S, Supiyaphun P, Voravud N: Genomic alterations in nasopharyngeal carcinoma: loss of heterozygosity and Epstein-Barr virus infection. British Journal of Cancer 1997, 76:770-776.

4.3    Mutirangura A, Tanunyutthawongese C, Kerekhanjanarong V, Sriuranpong V, Pornthanakasem W, Yenrudi S, Supiyaphun P, Voravud N: Loss of heterozygosity for chromosome 11 in Epstein-Barr-virus associated nasopharyngeal carcinoma. J Med Assoc Thai 1996, 79 Suppl 1:S65-70.

4.4    Tanunyutthawongese C, Sriuranpong V, Kerekhanjanarong V, Changchup B, Yenrudi S, Supiyaphun P, Voravud N, Mutirangura A: Microsatellite instability in Epstein-Barr virus associated with nasopharyngeal carcinoma. J Med Assoc Thai 1996, 79 Suppl 1:S71-77.

4.5    Mutirangura A, Pornthanakasem W, Sriuranpong V, Supiyaphun P, Voravud N: Loss of heterozygosity on chromosome 14 in nasopharyngeal carcinoma. International Journal of Cancer 1998, 78:153-156.

4.6    Mutirangura A, Charuruks N, Shuangshoti S, Sakdikul S, Chatsantikul R, Pornthanakasem W, Sriuranpong V, Supiyaphun P, Voravud N: Identification of distinct regions of allelic loss on chromosome 13q in nasopharyngeal cancer from paraffin embedded tissues. International Journal of Cancer 1999, 83:210-214.

4.7    Shotelersuk K, Khorprasert C, Sakdikul S, Pornthanakasem W, Voravud N, Mutirangura A: Epstein-Barr virus DNA in serum/plasma as a tumor marker for nasopharyngeal cancer. Clinical Cancer Research 2000, 6:1046-1051.

4.8    Kongruttanachok N, Sukdikul S, Setavarin S, Kerekhjanarong V, Supiyaphun P, Voravud N, Poovorawan Y, Mutirangura A: Cytochrome P450 2E1 polymorphism and nasopharyngeal carcinoma development in Thailand: a correlative study. Bmc Cancer 2001, 1.

4.9    Mutirangura A: Serum/plasma viral DNA - Mechanisms and diagnostic applications to nasopharyngeal and cervical carcinoma. Circulating Nucleic Acids in Plasma or Serum Ii 2001, 945:59-67.

4.10  Pornthanakasem W, Shotelersuk K, Termrungruanglert W, Voravud N, Niruthisard S, Mutirangura A: Human papillomavirus DNA in plasma of patients with cervical cancer. Bmc Cancer 2001, 1.

4.11  Pimtanothai N, Charoenwongse P, Mutirangura A, Hurley CK: Distribution of HLA-B alleles in nasopharyngeal carcinoma patients and normal controls in Thailand. Tissue Antigens 2002, 59:223-225.

4.12  Hirunsatit R, Kongruttanachok N, Shotelersuk K, Supiyaphun P, Voravud N, Sakuntabhai A, Mutirangura A: Polymeric immunoglobulin receptor polymorphisms and risk of nasopharyngeal cancer. Bmc Genetics 2003, 4.

4.13  Kimkong I, Mutirangura A, Pimtanothai N: Distribution of human leukocyte antigens-E alleles in Thailand. J Med Assoc Thai 2003, 86 Suppl 2:S230-236.

4.14  Hirankarn N, Kimkong I, Mutirangura A: HLA-E polymorphism in patients with nasopharyngeal carcinoma. Tissue Antigens 2004, 64:588-592.

4.15  Sriuranpong V, Mutirangura A, Gillespie JW, Patel V, Amornphimoltham P, Molinolo AA, Kerekhanjanarong V, Supanakorn S, Supiyaphun P, Rangdaeng S, et al: Global gene expression profile of nasopharyngeal carcinoma by laser capture microdissection and complementary DNA microarrays. Clinical Cancer Research 2004, 10:4944-4958.

4.16  Suankratay C, Shuangshoti S, Mutirangura A, Prasanthai V, Lerdlurn S, Shuangshoti S, Pintong J, Wilde H: Epstein-Barr virus infection-associated smooth-muscle tumors in patients with AIDS. Clinical Infectious Diseases 2005, 40:1521-1528.

4.17  อภิวัฒน์ มุทิรางกูร  อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546

5.      Promoter methylation: tissue specific and viral associated tumor suppressor genes

5.1    Kitkumthorn N, Yanatatsanajit P, Kiatpongsan S, Phokaew C, Triratanachat S, Trivijitsilp P, Termrungruanglert W, Tresukosol D, Niruthisard S, Mutirangura A: Cyclin A1 promoter hypermethylation in human papillomavirus-associated cervical cancer. Bmc Cancer 2006, 6.

5.2    Ruchusatsawat K, Wongpiyabovorn J, Shuangshoti S, Hirankarn N, Mutirangura A: SHP-1 promoter 2 methylation in normal epithelial tissues and demethylation in psoriasis. Journal of Molecular Medicine-Jmm 2006, 84:175-182.

5.3    Wattanawaraporn R, Singhsilarak T, Nuchprayoon I, Mutirangura A: Hypermethylation of TTC12 gene in acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 2007, 21:2370-2373.

5.4    Yanatatsaneejit P, Chalermchati T, Kerekhanjanarong V, Shotelersuk K, Supiyaphun P, Mutirangura A, Sriuranpong V: Promoter hypermethylation of CCNA1, RARRES1, and HRASLS3 in nasopharyngeal carcinoma. Oral Oncology 2008, 44:400-406.

5.5    Ruchusatsawat K, Wongpiyabovorn J, Protjaroen P, Chaipipat M, Shuangshoti S, Thorner PS, Mutirangura A: Parakeratosis in skin is associated with loss of inhibitor of differentiation 4 via promoter methylation. Human Pathology 2011, 42:1878-1887.

5.6    Vinayanuwattikun C, Sriuranpong V, Tanasanvimon S, Chantranuwat P, Mutirangura A: Epithelial-Specific Methylation Marker A Potential Plasma Biomarker in Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Journal of Thoracic Oncology 2011, 6:1818-1825.

5.7    Yanatatsaneejit P, Mutirangura A, Kitkumthorn N: Human Papillomavirus's Physical State and Cyclin A1 Promoter Methylation in Cervical Cancer. International Journal of Gynecological Cancer 2011, 21:902-906.

5.9    Vinayanuwattikun C, Winayanuwattikun P, Chantranuwat P, Mutirangura A, Sriuranpong V: The impact of non-tumor-derived circulating nucleic acids implicates the prognosis of non-small cell lung cancerJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2013, 139(1):67-76.

5.10 Vinayanuwattikun C, Chantranuwat P, Sriuranpong V, Mutirangura A.: The role of SHP-1 promoter 2 hypermethylation detection of lymph node micrometastasis in resectable stage I non-small cell lung cancer as a prognostic marker of disease recurrence. Int J Clin Oncol, 2013 Jul 4. PMID:    23824557

6.      Telomerase in premalignant lesions

6.1    Mutirangura A, Supiyaphun P, Trirekapan S, Sriuranpong V, Sakuntabhai A, Yenrudi S, Voravud N: Telomerase activity in oral leukoplakia and head and neck squamous cell carcinoma. Cancer Research 1996, 56:3530-3533.

6.2    Mutirangura A, Trirekapan S, Sriuranpong V, Voravud N, Pornthanakasem W, Termrungraunlert W, Tresukosol D, Lertsaguansinchai P, Bhattrakosol P, Yenrudi S, et al: Telomerase activity of human squamous epithelial premalignancy in oral cavity and cervix: a comparative model for in vivo chemical and viral multistep carcinogenesis. American Journal of Human Genetics 1997, 61:A75-A75.

6.3    Mutirangura A, Sriuranpong V, Termrunggraunglert W, Tresukosol D, Lertsaguansinchai P, Voravud N, Niruthisard S: Telomerase activity and human papillomavirus in malignant, premalignant and benign cervical lesions. British Journal of Cancer 1998, 78:933-939.

6.4    Thongprasom K, Mutirangura A, Cheerat S: Telomerase activity in oral lichen planus. Journal of Oral Pathology & Medicine 1998, 27:395-398.

6.5    Sukcharoen N, Mutirangura A, Limpongsanurak S: Telomerase activity in complete hydatidiform mole. Journal of Reproductive Medicine 1999, 44:465-470.

6.6    Tangkijvanich P, Tresukosol D, Sampatanukul P, Sakdikul S, Voravud N, Mahachai V, Mutirangura A: Telomerase assay for differentiating between malignancy-related and nonmalignant ascites. Clinical Cancer Research 1999, 5:2470-2475.

6.7    Kerekhanjanarong V, Sitawarin S, Sakdikul S, Saengpanich S, Chindavijak S, Supiyaphun P, Voravud N, Mutirangura A: Telomerase assay and nested polymerase chain reaction from nasopharyngeal swabs for early noninvasive detection of nasopharyngeal carcinoma. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2000, 123:624-629.

6.8    Sriwilaijareon N, Petmitr S, Mutirangura A, Ponglikitmongkol M, Wilairat P: Stage specificity of Plasmodium falciparum telomerase and its inhibition by berberine. Parasitology International 2002, 51:99-103.

7. Uniparental disomy and Prader Willi syndrome

7.1    Mutirangura A, Greenberg F, Butler MG, Malcolm S, Nicholls RD, Chakravarti A, Ledbetter DH: Multiplex Pcr of 3 Dinucleotide Repeats in the Prader-Willi-Angelman Critical Region (15q11-Q13) - Molecular Diagnosis and Mechanism of Uniparental Disomy. Human Molecular Genetics 1993, 2:143-151.

7.2    Mutirangura A, Kuwano A, Ledbetter SA, Chinault AC, Ledbetter DH: Dinucleotide repeat polymorphism at the D15S11 locus in the Angelman/Prader-Willi region (AS/PWS) of chromosome 15. Hum Mol Genet 1992, 1:139.

7.3    Kuwano A, Mutirangura A, Dittrich B, Buiting K, Horsthemke B, Saitoh S, Niikawa N, Ledbetter SA, Greenberg F, Chinault AC, et al.: Molecular dissection of the Prader-Willi/Angelman syndrome region (15q11-13) by YAC cloning and FISH analysis. Hum Mol Genet 1992, 1:417-425.

7.4    Mutirangura A, Ledbetter SA, Kuwano A, Chinault AC, Ledbetter DH: Dinucleotide repeat polymorphism at the GABAA receptor beta 3 (GABRB3) locus in the Angelman/Prader-Willi region (AS/PWS) of chromosome 15. Hum Mol Genet 1992, 1:67.

7.5    Holowinsky S, Black SH, Howardpeebles PN, Mutirangura A, Christian S, Ledbetter DH, Reynolds J: Triplication 15q11-13 in 2 Unrelated Patients with Hypotonia, Cognitive Delays and Visual Impairment. American Journal of Human Genetics 1993, 53:125-125.

7.6    Mutirangura A, Jayakumar A, Sutcliffe JS, Nakao M, Mckinney MJ, Buiting K, Horsthemke B, Beaudet AL, Chinault AC, Ledbetter DH: A Complete Yac Contig of the Prader-Willi/Angelman Chromosome Region (15q11-Q13) and Refined Localization of the Snrpn Gene. Genomics 1993, 18:546-552.

7.7.   Nakao M, Sutcliffe JS, Durtschi BA, Mutirangura A, Ledbetter DH, Beaudet AL: Methods for Isolation of Cdna Clones from Large Genomic Regions - Applications to the Prader-Willi Angelman Region of Chromosome-15q11-Q13. American Journal of Human Genetics 1993, 53:1335-1335.

7.8    Christian SI, Robinson WP, Huang B, Mutirangura A, Line MR, Nakao M, Surti U, Chakravarti A, Ledbetter DH: Molecular Characterization of 2 Proximal Deletion Breakpoint Regions in Both Prader-Willi-Syndrome and Angelman-Syndrome Patients. American Journal of Human Genetics 1995, 57:40-48.

7.9    Wattanasirichaigoon D, Promsonthi P, Chuansumrit A, Leopairut J, Yanatatsaneejit P, Rattanatanyong P, Munkongdee T, Fucharoen S, Mutirangura A: Maternal uniparental disomy of chromosome 16 resulting in hemoglobin Bart's hydrops fetalis. Clinical Genetics 2008, 74:284-287.

หนังสือ / Books

 1. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร และ สุทัศน์ ฟู่เจริญ. แนวทางของการเขียนรายงานเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์: มุมมองของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์”.  ใน ยอดหทัย เทพธรานนท์ และประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ บรรณาธิการ: การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุงเทพฯ: มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมกราคม
 2. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร  เศรษฐกิจพอเพียงและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  ใน วันเพ็ญ ชัยคำภา บรรณาธิการงานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพกรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)กรกฎาคม
 3. ชีวิต ผลงาน และเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล: หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล: ร.ศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ รศ. ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร รศ.ดร. อมร แสงมณี: มิถุนายน ๒๕๕๕: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์): ISBN 978-616-202-474-0 โดย กระทรวงศึกษาธิการ ๒๐๙ หน้า
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
  1. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นเยาว์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (Young Scientist Awards: Foundation for Promotion of Science and Technology Under the Patronage of H.M. the King (THAILAND))
  2. เมธีวิจัยอาวุโส สกว (Senior Research Scholar the Thailand Research Fund)
  3. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี ของสภาวิจัยแห่งชาติ (Outstanding Researcher Award, National Research Council of Thailand)
  4. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (Outstanding Scientist Award, 2008 Foundation for Promotion of Science and Technology Under the Patronage of H.M. the King (THAILAND))

สิทธิบัตร / PATENTS

1.         Airhart, S. D., Mutirangura, A., and Ledbetter, D. H. Method for the diagnosis of genetic disorders associated with chromosomal abnormalities and uniparental disomy. 1994-03-31, WO9406936.

2.         จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว และ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร. กรรมวิธีการตรวจวัดหมู่เททิลของยีน LINE-1 ในแต่ละตำแหน่ง. วันที่รับคำขอ 25 เม.ย. 2551, เลขที่คำขอ 0801002098.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ / Insignia and Awards

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 2. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นเยาว์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (Young Scientist Awards: Foundation for Promotion of Science and Technology Under the Patronage of H.M. the King (THAILAND))
 3. เมธีวิจัยอาวุโส สกว (Senior Research Scholar the Thailand Research Fund)
 4. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี ของสภาวิจัยแห่งชาติ (Outstanding Researcher Award, National Research Council of Thailand)
 5. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (Outstanding Scientist Award, 2008 Foundation for Promotion of Science and Technology Under the Patronage of H.M. the King (THAILAND))

ทุนวิจัย / Research Funding

ทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.