อาจารย์ นายแพทย์ ธนศิลป์ หวลมานพ 

Thanasil Huanmanop, M.D.

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ห้อง 1145 แพทยพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 022564281

เบอร์ Fax 022527028

Email

การศึกษา / Education       

1999: พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2005: วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยที่สนใจ / Research Interests

Gross Anatomy

ผลงานตีพิมพ์ / Publications

1. เขียนตำราร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน2เล่ม ได้แก่

1.1   ธนศิลป์ หวลมานพ   วนิดา บัวสอน  อทิตยา แก้วเสมาแบบฝึกหัดปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพ

1.2   มีชัย ศรีใส  วิไล ชินธเนศ  พูลลาภ ชีพสุนทร  สิทธิพร แอกทอง  ธนศิลป์ หวลมานพ กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ คู่มือประสาทกายวิภาคศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 3  2555 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพ

2. เขียนตำราเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ตามระบบ I (Human Anatomy by Systems I) พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 2556 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพ

3. ด้านงานวิจัยผลงานวิจัยและบทความตีพิมพ์

3.1 Aghtong S, Huanmanop T, Chentanez V. Anatomical varictions of the supraorbital, infraorbital and mental foraminal related to gender and side. J Oral Maxillofac Surg. 2005 Jun; 63(6): 800-4.

3.2 Chentanez V, Cha-Oumphol P, Kaewsma A, Agthong S, Huanmanop T. Accuracy of the three-window sampling method in morphometric analysis of human sural nerve. J Neurosci Methods. 2006 Oct; 15: 157 (1): 154-7

3.3 Chentanez V, Cha-Oumphol P, Kaewsema A, Agthong S, Huanmanop T. Morphometric data of normal sural nerve in Thai adults. J Med Assoc Thai. 2006 May; 89(5): 670-4.

3.4 Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Surgical anatomy of fissures and foramina in the orbits of Thai adults. J Med Assoc Thai. 2007 Nov; 90(11):2383-91.

3.5 Huanmanop T, Agthong S, Luengchapong K, Sasiwongpakdee T,  Burapasomboon P, Chentanez V. Anatomic characteristics and surgical implications of the superficial radial nerve. J Med Assoc Thai. 2007 Jul; 90(7): 1423-9

3.6 Agthong S, Huanmanop T, Sasivongsbhakdi T, Ruenkhwan K, Piyawacharapun A, Chentanez V. Anatomy of the superficial peroneal nerve related to the harvesting for nerve graft. Surg Radiol Anat. 2008 Mar; 30(2): 145-8                                                 

3.7 Doklamyai P, Agthong S, Chentanez V, Huamanop T, Amarase C, Surunchupakorn P, Yotnuengnit P. Anatomy of the lateral femoral cutaneous nerve related to inguinal ligament, adjacent bony landmarks, and femoral artery. Clin Anat. 2008 Nov; 21(8): 769-74

 3.8 Chentanez V, Thanomsridejchai N, Duangmardphon N, Agthong S, Kaewsema A, Huanmanop T, Maneesri S. Ganglioside GM1 (porcine) ameliorates paclitaxel-induced neuropathy in rats. J Med Assoc Thai. 2009 Jan; 92 (1): 50-7                 

3.9 Chentanez V , Agthong S, Huanmanop T, Pairoh S, Kaewsema A. Morphometric analysis of the human superficial radial nerve. Anat Sci Int. 2010 Feb 4. [Epub ahead of print]

3.10 Wongkerdsook W, Agthong S, Amarase C, Yotnuengnit P, Huanmanop T, Chentanez V. Anatomy of the lateral antebrachial cutaneous nerve in relation to the lateral epicondyle and cephalic vein.Clin Anat 2011 Jan; 24(1):56-61. doi:10.1002/ca.21067. Epub 2010 Oct 12

3.11 Karnjanasilp P; Kornthong S; Huanmanop T; Agthong, Sithiporn; Chentanez V.  2004.  "Anatomical variations of the colic arteries from the superior mesenteric artery."  Chula Med J 48, 7 (Jul) : 465-471. (in Thai)

3.12 Poster presentation: Accessory Bands of Semitendinosus and Gracilis Tendons in Thai Cadavers: Pilot study. 2nd IASCBC & 36th AAT Annual ConferenceProceedings of the Anatomy Association of Thailand, December 6-8, 2012

3.13 Tothonglor A, Agthong S, Huanmanop T, Chentanez V Sartorial Branch of Saphenous Nerve: Anatomical Relationship with Bony Landmarks and Great Saphenous Vein Int. J. Morphol.,31(2):432-437, 2013.

 

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.