ผศ.ดร.พญ. มนตกานต์ ตันสถิตย์        

 

Montakarn Tansatit, M.D., Ph.D.

 

Assistant Professor

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

 

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

 

Email: 

 

 

การศึกษา / Education

 

1991: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2006: ปร.ด. สาขาชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.